Sadzobník

Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z.z.:
SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ

Položka A

1.


Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení:  
  - z prvých 3 319,39 € základu 1 %
  - z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,7 %
  - z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,5 %
  - z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,3 %
  - z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,1 %
  - z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € 0,05 %
    najmenej 16,60 €
  Suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava. Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 66,39 €
2.

Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 26,56 €
3.

Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení. 49,79 €
4.

Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb. 165,97 €
5.

Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive. 13,28 €
6.

Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 €
7.


Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb. 23,24 €
8.


Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov 13,28 €

Položka B

1.
Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici. 16,60 €
2.

Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje. 1,33 €

Položka C

1.


Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 1,33 €
2.


Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje. 2,66 €
3.

Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za prvý podpis. 2,39 €
4.

Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý ďalší podpis. 1,99 €

Položka D

1.


Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rukopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier:  
  - z prvých 3 319,39 € základu 1 %
  - z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu 0,5 %
  - z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu 0,3 %
  - z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu 0,1 %
  - z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu 0,05 %
  najmenej 66,39 €
  Suma nad 663 878,38 € sa do základu nezapočítava.  
  Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov. 16,60 €

Položka E

1.
Za prijatie do úschovy ak ide o listinu. 25,56 €
2.

Za prijatie do úschovy ak ide o cenný papier alebo o peniaze:  
  - pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € 23,24 €
  - pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € € vrátane 49,79 €
  - pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 99,58 €
  - pri základe nad 33 193,92 do 331 939,19 € vrátane 165,97 €
  - pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 331,94 €
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 33,19 €

Položka F

1.

Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, aj začatú hodinu. 1 euro
2.

Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol. 3,32 €

Položka G

1.


Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 €

Položka H

1.

Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú,aj začatú stranu vydaného textu. 1,99 €

Položka I

1.

Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov. 3,32 €

Položka J

1.


Za registráciu záložného práva, v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky:  
  - pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € 33,19 €
  - pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane 49,79 €
  - pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane 82,98 €
  - pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane 116,18 €
  - pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € 182,57 €
  Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami. 33,19 €
2.


Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 16,60 €
3.


Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv do Notárskeho centrálneho registra záložných práv. 3,32 €

Položka K

1.

Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb. 16,60 €
2.

Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb. 9,96 €

Položka L

1.


Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu. 1,33 €
2.Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu:  
  - na dobu kratšiu ako štrnásť dní 1,33 €
  - na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 1,99 €
  - na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 2,66 €
  - na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 3,32 €
  - na dobu od jedného roka do troch rokov 3,98 €
  na dobu neurčitú 4,65 €
3.

Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín. 6,64 €
4.

Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín. 6,64 €

Položka M

  Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, može byť odmena dohodnutá v zmluve .".  

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009K uvedeným sumám sa pridáva
DPH vo výške 20 %